Управління освіти

Основні функції та напрямки роботи.

Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - управління освіти) є структурним підрозділом Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

У межах своїх повноважень управління освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

Управління освіти відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює керівництво роботою навчальних закладів,
 • визначає потребу у навчальних закладах,
 • контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі,
 • організовує харчування дітей у навчальних закладах за раху¬нок бюджету та залучених коштів,
 • сприяє навчально-методичному, інформаційному, фінансо¬вому та матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів,
 • впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл – дитячих садків; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм, про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-дитячі садки, спеціалізовані школи, тощо),
 • сприяє діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, спілок молодіжних і дитячих громадських організацій, творчих об’єднань, товариств, що зареєстровані у порядку, визначе¬ному законодавством та залучає їх до реалізації освітніх програм,
 • забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи,
 • прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах різних спеціальностей, організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педаго¬гічних працівників,
 • подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних,
 • інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти і науки в районі,
 • взаємодіє з органами громадського самоврядування,
 • забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі.